JUR Transport background image

Algemene Verkoopvoorwaarden van JUR Autotransport B.V.

versie juli 2023

 1. Definities

  Aanbod / Aanbiedingieder aanbod van JUR Autotransport tot het aangaan van een Overeenkomst;
  AVCde Algemene Vervoercondities 2002;
  AVCMde Algemene Vervoercondities Motorvoertuigen;
  JUR Autotransportde besloten vennootschap JUR Autotransport B.V. gevestigd te Zwolle en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83306889 zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden;
  CMR-verdragVerdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg;
  Dienst(en)alle (aanvullende) diensten en/of werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door JUR Autotransport worden verricht, in de ruimste zin;
  Opdrachtgeverde natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie JUR Autotransport een Aanbieding doet tot het verrichten van Diensten en/of wie met JUR Autotransport een Overeenkomst aangaat;
  Ordereen opdracht van Opdrachtgever aan JUR Autotransport om (nationaal of internationaal) een voertuig te transporteren;
  Orderbedraghet bedrag dat op de Orderbevestiging staat vermeld;
  Orderbevestigingde bevestiging van een Order per e-mail door JUR Autotransport aan Opdrachtgever;
  Overeenkomstiedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door JUR Autotransport verlenen van Diensten aan Opdrachtgever;
  Partij(en)JUR Autotransport en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;
  Schriftelijkper brief of elektronisch bericht;
  Voorwaardendeze Algemene Verkoopvoorwaarden van JUR Autotransport.
 2. ALGEMENE BEPALINGEN

 3. Toepasselijkheid

  1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, dan zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.
  2. De toepasselijkheid op een Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door JUR Autotransport uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door JUR Autotransport van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige daarna gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
  3. In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
  4. Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
  5. Op alle Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen is bij internationaal transport het CMR-verdrag van toepassing bij en zijn bij nationaal transport de AVCM en de AVC van toepassing, voor zover in de AVCM niet van de AVC wordt afgeweken. In geval van tegenstijdigheid tussen deze Voorwaarden en de bepalingen uit het CMR-Verdrag, de AVCM en/of de AVC, prevaleren deze Voorwaarden, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
 4. Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

  1. Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de inhoud van een Aanbod, tenzij dat Aanbod expliciet onderdeel van de Overeenkomst is gemaakt.
  2. Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand als JUR Autotransport dat Schriftelijk heeft bevestigd of uitvoering geeft aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
  3. Het plaatsen van een Order kan digitaal, waaronder via de e-mail en de website www.jurautotransport.nl. Nadat Opdrachtgever akkoord is gegaan met een aanbieding via de website of e-mail, ontvangt Opdrachtgever een Orderbevestiging. Met inachtneming van de Voorwaarden komt een Overeenkomst slechts tot stand door ontvangst van de Orderbevestiging.
  4. Een Orderbevestiging is definitief. Opdrachtgever heeft geen recht om de Overeenkomst te herroepen. Wel kan Opdrachtgever een Order annuleren conform de regeling uit artikel 5 van deze Voorwaarden.
  5. JUR Autotransport is te allen tijde gerechtigd om in verband met een Order extra kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, bijvoorbeeld wanneer Opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst of deze Voorwaarden niet nakomt, telkens uitsluitend ter beoordeling van JUR Autotransport.
 5. Wijziging en beëindiging van de Overeenkomst

  1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is JUR Autotransport gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor Schriftelijk akkoord is gegeven door de binnen JUR Autotransport bevoegde persoon en Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van JUR Autotransport op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  2. Zonder daarmee in gebreke te komen kan JUR Autotransport een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in naar het oordeel van JUR Autotransport kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
  3. Ingeval Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft JUR Autotransport het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat JUR Autotransport tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan JUR Autotransport toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die JUR Autotransport in deze gevallen op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. Indien Opdrachtgever kwalificeert als ‘consument’, dan is in het kader van dit artikel een voorafgaande ingebrekestelling wel vereist.
  4. Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Opdrachtgever of als Opdrachtgever zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft JUR Autotransport het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat JUR Autotransport tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van JUR Autotransport op volledige schadevergoeding.
  5. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat JUR Autotransport ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die JUR Autotransport vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Daarnaast zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Annulering en vertraging

  1. Het annuleren van een Order na ontvangst van een Orderbevestiging kan per e-mail, waarbij de verzenddatum van de e-mail geldt als annuleringsdatum. Afhankelijk van de annuleringsdatum dient Opdrachtgever een deel van het Orderbedrag aan JUR Autotransport te voldoen.
  2. Opdrachtgever is aan JUR Autotransport de volgende annuleringskosten verschuldigd:
   1. binnen 24 uur voor ophaaldatum: 100% van het Orderbedrag;
   2. vanaf 48 uur tot 24 uur voor de ophaaldatum: 75% van het Orderbedrag;
   3. vanaf 72 uur tot 48 uur voor de ophaaldatum: 50% van het Orderbedrag;
   4. vanaf 96 uur tot 72 uur voor de ophaaldatum: 25% van het Orderbedrag;
   5. tot 96 uur voor de ophaaldatum: annuleren is kosteloos.
  3. Indien het voertuig op de ophaaldatum, om welke reden dan ook, niet getransporteerd kan worden, dan wacht (een partner van) JUR Autotransport tot het moment dat het voertuig op die datum wel transporteerbaar is. Het eerste ‘wachtuur’ is kosteloos, daarna is JUR Autotransport gerechtigd om voor ieder ‘wachtuur’ EUR 75 exclusief btw (EUR 90,75 inclusief btw) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  4. Indien het voertuig, om welke reden dan ook, op de transportdatum niet transporteerbaar is, dan heeft JUR Autotransport het recht om de Order te annuleren. Tevens heeft JUR Autotransport in dat geval het recht de volgende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen: (i) 100% van het Orderbedrag, (ii) EUR 75 exclusief btw (EUR 90,75 inclusief btw) per ‘wachtuur’ en (iii) eventuele aanvullende gemaakte kosten.
 7. Verplichtingen Opdrachtgever in verband met een Order

  1. Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat:
   1. hij goed geïnformeerd is over de regels en procedures die gelden bij het transporteren van een voertuig in het binnen- of buitenland (waaronder ook begrepen transporteren tussen verschillende landen in het buitenland) en de bijbehorende kosten;
   2. het voertuig onmiddellijk geladen kan worden, wat in ieder geval wil zeggen dat:
    1. de sleutel van het voertuig bij het voertuig ter beschikking wordt gesteld op het moment van het ophalen;
    2. de locatie waar het voertuig staat voor (een partner van) JUR Autotransport bereikbaar is;
    3. kwetsbare onderdelen van het voertuig zijn beschermd, het voertuig goed vergrendeld is, losse onderdelen vastzitten etc. (zodat het voertuig geen schade oploopt tijdens het transport);
    4. bijzonderheden aangaande het transport, het voertuig of anderszins uiterlijk 96 uur voor de transportdatum Schriftelijk aan JUR Autotransport zijn gemeld;
    5. alle benodigde documenten (zoals bijvoorbeeld volmachten) door Opdrachtgever zijn ondertekend;
    6. alle verschuldigde kosten aan derden uiterlijk 48 uur voor de transportdatum zijn voldaan;
    7. er geen derden gerechtigd zijn om het voertuig onder zich te houden.
  2. Opdrachtgever dient het voertuig bij aflevering te controleren op schades en geconstateerde schades direct per e-mail te melden bij JUR Autotransport, voorzien van detailfoto’s van de schade en Opdrachtgever dient de schade te vermelden op het CMR-formulier van de transporteur. Als (een partner van) JUR Autotransport foto’s maakt tijdens het laden en lossen dan zijn deze foto’s leidend voor het bewijs van eventuele schades. Indien bij aflevering geen schades aan JUR Autotransport zijn gemeld, dan wordt geacht dat Opdrachtgever het voertuig heeft aanvaard en de geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.
  3. Opdrachtgever draagt alle schade ten gevolge van het weer, waaronder – maar niet beperkt tot – storm-, hagel- en windschade en vrijwaart JUR Autotransport voor alle schade die JUR Autotransport als gevolg hiervan heeft geleden of nog zal gaan lijden.
  4. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het uitgangspunt is dat niet standaard wordt gereden met een gesloten transport, waardoor er steenslag kan ontstaan op het voertuig. JUR Autotransport is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van steenslag. Deze bepaling is niet van toepassing als in de Orderbevestiging expliciet is vermeld dat het voertuig gesloten wordt vervoerd.
  5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JUR Autotransport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan JUR Autotransport worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan JUR Autotransport zijn verstrekt, heeft JUR Autotransport het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan JUR Autotransport ter beschikking heeft gesteld. JUR Autotransport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JUR Autotransport is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 8. Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal JUR Autotransport zich inspannen om het door de Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken. JUR Autotransport staat er echter niet voor in – c.q. garandeert niet – dat zij een bepaald resultaat kan/zal bereiken.
  2. JUR Autotransport heeft het recht bepaalde werkzaamheden zonder toestemming van Opdrachtgever te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. JUR Autotransport zal de Diensten zelfstandig, naar eigen inzicht en niet onder toezicht en leiding van Opdrachtgever uitvoeren.
  4. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan JUR Autotransport de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase Schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. De door JUR Autotransport in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd (waaronder ook begrepen overeengekomen responsetijden) betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nooit als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat JUR Autotransport ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 9. Prijzen en betaling

  1. In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
  2. Wordt door Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan JUR Autotransport zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.
  3. JUR Autotransport factureert in principe direct na het afronden van de Overeenkomst of gelijk bij het sturen van een Orderbevestiging, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Verder komen dan alle buitengerechtelijke incasso- kosten ten laste van Opdrachtgever, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van JUR Autotransport om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen. Indien Opdrachtgever kwalificeert als ‘consument’, dan is in het kader van dit artikel een voorafgaande ingebrekestelling wel vereist.
  4. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien Opdrachtgever kwalificeert als ‘consument’, dan is in het kader van dit artikel een voorafgaande ingebrekestelling wel vereist.
  5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
  6. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens JUR Autotransport op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van JUR Autotransport jegens Opdrachtgever.
  7. Alle vorderingen van JUR Autotransport op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar als (i) na het sluiten van de Overeenkomst aan JUR Autotransport omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van JUR Autotransport, en/of (ii) niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 8.8.
  8. JUR Autotransport is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is JUR Autotransport bevoegd haar verplichtingen op te schorten.
 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. JUR Autotransport is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan JUR Autotransport toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen JUR Autotransport verzekerd is en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert. De schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 9.3 komen nooit voor vergoeding in aanmerking.
  2. Indien de verzekeraar van JUR Autotransport als bedoeld in artikel 9.1 om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW, zulks met een maximum van € 5.000,-. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van JUR Autotransport.
  3. Voor vergoeding komt nooit in aanmerking:
   1. schade ontstaan of vergroot door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd met door JUR Autotransport verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;
   2. schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan JUR Autotransport verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie;
   3. schade waarvoor Opdrachtgever JUR Autotransport heeft gevrijwaard;
   4. zichtbare schade die niet onmiddellijk bij aflevering schriftelijk is gemeld aan JUR Autotransport;
   5. onzichtbare schade die niet binnen zeven (7) dagen na aflevering schriftelijk is gemeld aan JUR Autotransport.
  4. Opdrachtgever vrijwaart JUR Autotransport voor elke aanspraak van de Opdrachtgever en derden in verband met de verrichte werkzaamheden en/of geleverde Diensten. Indien JUR Autotransport, ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en JUR Autotransport in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft JUR Autotransport voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
  5. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
  6. De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van JUR Autotransport en de hulppersonen die door JUR Autotransport bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.
 11. Retentierecht

  Indien Opdrachtgever in gebreke blijft om aan verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst je- gens JUR Autotransport te voldoen, dan komt aan JUR Autotransport het recht van retentie toe op alle goederen, gelden en documenten van Opdrachtgever die JUR Autotransport onder zich heeft, welke strekken tot onderpand voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van JUR Auto- transport op Opdrachtgever. Het retentierecht eindigt op het moment dat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens JUR Autotransport heeft voldaan.
 12. Overmacht

  1. JUR Autotransport is niet gehouden haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en die ook niet op grond van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan JUR Autotransport kan worden toegerekend. Onder overmacht als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij toeleveranciers, waaronder transportbedrijven, (b) werkstaking bij JUR Autotransport of transportbedrijven, (c) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (d) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau) en/of (e) sabotage/hack/cyberaanval bij JUR Autotransport en/of een leverancier of samenwerkingspartner.
  3. In geval van overmacht heeft JUR Autotransport de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien JUR Autotransport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
 13. Overige bepalingen

  1. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om binnen één (1) jaar na uitvoering van de Overeenkomst direct of indirect een opdracht tot transport van voertuigen te verstrekken aan de door JUR Autotransport ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde transporteur, tenzij JUR Autotransport daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.
  2. Het is JUR Autotransport toegestaan om foto’s en video’s te maken van de te transporteren voertuigen en Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijke toestemming aan JUR Autotransport om die foto’s en video’s zonder verdere vermelding te publiceren voor marketingdoeleinden (waaronder op social media en plaatsing op de website).
  3. Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  4. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JUR Autotransport gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en JUR Autotransport zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JUR Autotransport niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
  5. Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens JUR Autotransport in verband met verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij JUR Autotransport.
  6. In het geval binnen de in artikel 12.5 vermelde termijn door Opdrachtgever een Schriftelijke claim is neergelegd bij JUR Autotransport in verband met door haar verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Opdrachtgever eveneens indien JUR Autotransport niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 13 van de Voorwaarden bevoegde rechter.
  7. Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.
 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op alle door JUR Autotransport gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Doe meteen een aanvraag

Op werkdagen binnen drie uur een passende aanbieding!

Ophaaladres
Afleveradres
Voertuigen